Created jtemplate joomla templates

MUNICIJA ZA PUŠKE SA IZOLUÈENOM CIJEVI 

Metak se sastoji od:

-         metalne èaure, kapisle, barutnog punjenja i zrna

Èaure se rade po standardno odreðenom obliku i dužine za odreðene kalibre. Zbog toga je potrebno poznavati dužinu èaure i eventualne oznake na njoj isto toliko koliko i poznavanje preènika zrna, kako bi se mogla kupiti odgovarajuæa munucija. Tako npr. za kalibar zrna 7 mm imamo èaure oznaka 57, 57R, 64, 65R, Vom Hofe i druge, a obièno se oznaèavaju sa 7X57, 7X57R, 7X64, 7X65R, 7 mm Vom Hofe. Pri tome prva brojka oznaèava preènik zrna, druga dužinu èaure, dok posljednja oznaka govori o obliku èaure i upuæuje na njihovu primjenu kod pušaka odreðenih karakteristika. Tako imamo da oznaka “R” upuæuje na pušku prelamaèu, “Vom Hofe” na pušku specijalnih ležišta metka i odgovarajuæeg oblika èaure i sl.

Barut za kuglare je specifiènih sastava i svojstava., te odgovara samo za puške sa izoluèenim cijevima. Kapisle takoðe. Zbog toga je nedozvoljena bilo kakva samostalna laboracija, jer dovodi do tragiènih posljedica.

  ZRNO 

Zrno se sastoji od olovnog jezgra i košuljice. Njegova konstrukcija je veoma raznolika, od èega je opet ovisan uèinak na cilj. Municija se kupuje gotova, te je na lovcu da se opredijeli za odreðenu vrstu i težinu zrna. Tako npr. zrno preènika 7 mm, radi se u težini od 6,7 do 11,5 grama i raznih oblika: sa rasprskavajuæom košuljicom, sa oštrim vrhom, sa tupim vrhom, sa balistièkom kapom i sl. Za sve ovo postoje oznake na kutiji koje korisnik treba da zna.

Dejstvo lovaèkog zrna je u odnosu na vojnièko znatno veæe kod istih kalibara. Pri udaru u cilj ono se deformiše ili rasprsne, te time stvara oèekivani uèinak. Zbog toga i lošije pogoðena divljaè nema priliku da ode daleko od mjesta pogotka. Gubici divljaèi prilikom ranjavanja su svedeni na minimum.