Zakon Brcko distrikt

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ
SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH
СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst
(Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 02/10), Skupština Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine, na 47. redovnoj sjednici održanoj 12. januara 2015. godine, usvaja
ZAKON
O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
Član 1
(Predmet)
Ovim zakonom propisuju se upravljanje lovnim resursima, gazdovanje lovištem,
vlasništvo nad divljači, zaštita divljači, lovište, planiranje u lovstvu i katastar lovišta, lov i
korištenje divljači, sprečavanje i naknada štete od divljači i na divljači, sredstva za unapređenje
lovstva i kadrovi u lovstvu i druga pitanja od značaja za oblast lovstva na teritoriji Brčko
distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).
Član 2
(Cilj)
Cilj ovog zakona je osiguranje održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih
staništa, na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacija divljači,
proizvodna sposobnost i biološka raznovrsnost staništa, čime se postiže ispunjavanje
ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija.
Član 3
(Opći interes)
(1) Lovstvo je ekološka, ekonomska, društveno-korisna i obrazovno-naučna djelatnost,
koja je u funkciji integralne zaštite, uzgoja, održivog korištenja i stalnog poboljšanja kvaliteta
lovnog fonda, staništa i drugih lovnih resursa.
(2) Lovstvo je djelatnost od općeg interesa.
Član 4
2
(Definicije)
Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) „dlakava divljač“ je divljač iz klase sisara;
b) „pernata divljač“ je divljač iz klase ptica;
c) „divljač visokog lova“ je krupna dlakava i pernata divljač, kod kojih činu odstrela
mora prethoditi pažljivo osmatranje jedinke, a sam odstrel se vrši puškom kuglarom;
d) „divljač niskog lova“ je ostala sitna dlakava i pernata divljač, čiji se odstrel vrši
puškom sačmaricom;
e) „lovna površina“ je površina u lovištu na kojoj je moguće u potpunosti i na
najcjelishodniji način provesti mjere gajenja, zaštite, lova i korištenja divljači;
f) „korisnik lovišta“ je pravno lice, koje u skladu sa ovim zakonom dobije lovište na
gazdovanje;
g) „korisnik sportsko-rekreativnog lovišta“ je lovačko udruženje kome je lovište
sportsko-rekreativnog tipa dodijeljeno na gazdovanje;
h) „lovac“ je fizičko lice koje ima položen lovački ispit, oružni list, dozvolu za lov i obavlja
osnovne zadatke lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njenih dijelova uz poštovanje
lovačkih običaja i etike;
i) „lovac pripravnik“ je kandidat za polaganje lovačkog ispita koji je član korisnika
lovišta radi obavljanja praktične obuke;
j) „integralna zaštita divljači“ obuhvata provođenje svih mjera koje osiguravaju
uslove za život i reprodukciju divljači, kao i zaštitu od bolesti, štetočina, elementarnih
nepogoda, protivzakonitog korištenja i ugrožavanja;
k) „uzgoj divljači“ je stručna operativna aktivnost kojom se osiguravaju povoljni uslovi
ishrane, reprodukcije, rasta i razvoja divljači, dostizanje njegove optimalne brojnosti, prirasta,
odgovarajuće strukture i kvaliteta;
l) „uređenje lovišta“ je provođenje projektovanih mjera koje su u funkciji efikasnije
zaštite, uzgoja i korištenja divljači i lovišta;
m) „korištenje divljači i lovišta“ je lovljenje divljači i korištenje njenih dijelova, te
korištenje prirodnih i drugih vrijednosti lovišta;
n) „sanitarni odstrjel“ je odstrel bolesne ili ranjene divljači, koji provode stručna lica, a
dozvoljen je i u vrijeme lovostaja;
o) „uzgojni odstrel“ je odstrel divljači neprikladne za daljnji uzgoj i rasplod, s ciljem
poboljšanja strukture i kvaliteta lovnog fonda;
p) „lovni resursi“ su divljač i sva druga materijalna dobra kojim raspolaže lovište:
q) „lovni fond“ je sva divljač kojom raspolaže lovište;
r) „nelovni dani“ su dani u kojima nije dozvoljen planirani odstrel divljači;
s) „lovna godina“ je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine;
t) „dozvola za lov„ je isprava kojom se lovcu ili grupi lovaca odobrava lov divljači;
u) „promet ulovljene divljači i trofeja divljači“ je skup svih radnji od pomjeranja
ulovljene i propisno obilježene divljači sa mjesta odstrela do isporučivanja krajnjem korisniku;
v) „lovački psi“ su psi određenih rasa koji se prema kriterijima domaće kinološke
organizacije, članice Međunarodne kinološke federacije (F.C.I.) upotrebljavaju u lovu. DIO DRUGI - GLAVNI DIO
POGLAVLJE I. DIVLJAČ I NJENA ZAŠTITA
Član 5
3
(Divljač)
(1) Divljač su divlje životinje iz klase sisara (Classis: Mammalia) i klase ptica (Classis:
Aves).
(2) Divljač je u vlasništvu Distrikta i kao dobro od općeg interesa uživa posebnu zaštitu.
Član 6
(Zaštićena i nezaštićena divljač)
(1) Divljač iz klase sisara i divljač iz klase ptica dijeli se na zaštićenu i nezaštićenu divljač.
(2) Zaštićena divljač iz klase sisara su: obični jelen, jelen lopatar, srna, divokoza, muflon,
mrki medvjed, zec, vidra, vjeverica, puh, ris, nutrija, dabar i mungos.
(3) Zaštićena divljač iz klase ptica su: šumske koke, poljske koke, divlje patke, divlje
guske, šljuke, sve čaplje osim sive čaplje, rode, labudovi, supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje,
lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždralovi, droplje, liske, žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač,
pomornici, galebovi, čigre, ronci, grlice, golubovi, sove, gnjurci, pljenori, gavran, galica čolica
i galica crvenokljuna.
(4) Vrste divljači koje nisu navedene u stavovima 2 i 3 ovog člana smatraju se
nezaštićenim vrstama divljači.
(5) Korisnik lovišta može proglasiti zaštićenom i divljač koja nije navedena u stavovima 2
i 3 ovog člana, ukoliko je brojno stanje te divljači ugroženo.
Član 7
(Zaštita divljači)
(1) Zaštita divljači može biti:
a) stalna;
b) lovostaj;
c) privremena.
(2) Stalna zaštita divljači određuje se za vrste divljači čija je brojnost znatno smanjena,
opstanak ugrožen, zbog čega ih je potrebno sačuvati.
(3) Lovostajem su zaštićene one vrste divljači koje je slobodno loviti, ali samo u
određeno vrijeme.
(4) Privremena zaštita divljači može se odrediti:
a) za vrste koje su lovostajem zaštićene ili
b) za vrste koje su nezaštićena divljač, u slučaju značajnog smanjenja njihove
brojnosti i održivosti.
(5) Divljač iz stavova 2, 3 i 4 zabranjeno je loviti, proganjati i namjerno uznemiravati.
Član 8
(Stalno zaštićena divljač)
4
Stalno zaštićena divljač su: vidra, ris, vjeverica, dabar, mungos, koka velikog tetrijeba,
mali tetrijeb i njegova koka, koka lještarka, sve čaplje osim sive čaplje, rode, labudovi, supovi - lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždral, droplje, liske osim crne liske,
žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač, pomornici, galebovi, čigre, sove, ronci, gnjurci,
pljenori, galica čolica, galica crvenokljuna, djetlić, sve ptice pjevačice osim sive vrane, svrake,
sojke i gačca.
Član 9
(Lovostaj)
(1) Lovostaj je određeni vremenski period u toku jedne godine u kojem je zabranjeno
loviti, progoniti ili na drugi način uznemiravati ili ugrožavati lovostajem zaštićenu divljač.
(2) Lovostajem se zaštićuje sljedeća vrsta divljači: obični jelen, jelen lopatar, srna,
divokoza, muflon, mrki medvjed, zec, puh, nutrija, mužjak velikog tetrijeba, prepelica, jarebica
kamenjarka, jarebica poljska, mužjak lještarke, šljuka, divlji golub, grlica, fazan i ženka
fazana, divlja patka gluvara, krdža i gugutka, divlja guska, crna liska, sojka, gačac i ševa.
(3) Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljnjem tekstu: šef
Odjeljenja) određuje vrijeme trajanja lova lovostajem zaštićene divljači.
(4) Izuzetno, u vrijeme lovostaja, divljač se može organizovano i kontrolisano odstreljivati,
ukoliko predstavlja neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi ili imovinu.
(5) Korisnik lovišta podnosi Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u
daljnjem tekstu: Odjeljenje) zahtjev za odstrel divljači iz stava 4 ovog člana, uz prethodno
pribavljeno mišljenje Lovačkog saveza Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Lovački savez) i nadležne veterinarske službe.
(6) Rješenje za odstrel divljači iz stava 4 ovog člana donosi šef Odjeljenja. Član 10
(Zabrana lova)
(1) Stalna zabrana lova je zabrana lova određene vrste divljači čiji je opstanak u prirodi iz
bilo kojih razloga ugrožen.
(2) Privremena zabrana lova je zabrana lova za divljač čija je brojnost u lovištu trenutno
ugrožena ili smanjena do te mjere da je divljač na granici opstanka.
(3) Ukoliko u lovištu nastane primjetno smanjenje brojnog stanja određene vrste
lovostajem zaštićene i nezaštićene divljači zbog elementarnih nepogoda, bolesti i drugih
nepovoljnih okolnosti, korisnik lovišta obavezan je odmah privremeno zabraniti lov te vrste
divljači i preduzeti potrebne mjere radi uspostavljanja njenog prethodnog brojnog stanja,
strukture i kvaliteta.
(4) Ukoliko korisnik lovišta ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, odluku o
privremenoj zabrani lova te vrste divljači i potrebnim mjerama za uspostavljane prethodnog
brojnog stanja, strukture i kvaliteta divljači donosi šef Odjeljenja.
Član 11
5
(Naseljavanje novih vrsta divljači)
(1) Korisnik lovišta podnosi Odjeljenju zahtjev za odobrenje naseljavanja novih vrsta
divljači.
(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dužan je dostaviti mišljenje Lovačkog saveza i
uvjerenje o zdravstvenom stanju divljači koja se naseljava, od nadležne veterinarske službe.
(3) Naseljavanje novih vrsta divljači vrši korisnik lovišta, na osnovu odobrenja šefa
Odjeljenja.
(4) Stepen zaštite nove vrste divljači koja se pojavi ili unese na teritoriju Distrikta određuje
se rješenjem koje donosi šef Odjeljenja.
Član 12
(Proglašenje i zaštita ugroženih vrsta divljači)
(1) Šef Odjeljenja, uz prethodnu saglasnost šefa odjeljenja nadležnog za zaštitu životne
sredine, donosi rješenje kojim proglašava ugroženost pojedinih vrsta divljači.
(2) Ugroženost pojedinih vrsta divljači vrši se na osnovu kategorizacije Međunarodne
unije za zaštitu prirode (IUCN).
(3) Zaštita ugroženih vrsta divljači vrši se u skladu s odredbama ovog zakona.
Član 13
(Zabrane)
(1) Zabranjeno je:
a) trovati divljač;
b) žeti i kositi poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za
plašenje i istjerivanje divljači;
c) paliti korov, strnjik, trstiku, travu i drugo rastinje u lovištima;
d) oblagati otvoren kanal, akumulaciju, jezero i obalu vodotoka plastičnim i
drugim materijalima na način koji bi ugrožavao divljač;
e) upotrebljavati sredstva za zaštitu bilja i druga hemijska sredstva u količinama i
dozama koje mogu prouzrokovati štetu divljači;
f) loviti ptice i sisare korisne za poljoprivredu i šumarstvo;
g) uništavati, hvatati i prisvajati mladunčad, oštećivati i uništavati gnijezda, legla i jaja
zaštićene i nezaštićene divljači.
(2) Koje se ptice i sisari smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo određuje se
podzakonskim aktom, koji donosi Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Vlada), na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 14
(Zabrana držanja divljači u zatvorenom ili ograđenom prostoru)
6
(1) Zabranjeno je hvatanje divljači i držanje divljači u zatvorenom ili ograđenom
prostoru.
(2) Izuzetno, šef Odjeljenja može dati saglasnost za hvatanje i držanje divljači u
ograđenom prostoru u slučaju:
a) kada to zahtijevaju potrebe nauke, nastave, zooloških vrtova, muzeja i izvoza,
uz saglasnost korisnika lovišta;
b) naseljavanja lovišta ili uzgajališta divljači u ograđenom prostoru;
c) suzbijanja zaraznih bolesti;
d) potrebe treninga i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa.
(3) Uslovi, način hvatanja i držanja divljači u ograđenom prostoru utvrđuju se
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 15
(Zabrana uznemiravanja i lova divljači)
(1) Zabranjeno je uznemiravati ili loviti divljač:
a) ako je ugrožena požarom, poplavom, snježnim nanosima, poledicom i drugim
elementarnim nepogodama;
b) upotrebom reflektora, farova, baklji i drugih svjetlosnih izvora, ogledala,
gramofona, magnetofona, vještačkih i živih mamaca, vabilica i omamljujućih
sredstava;
c) s nerasnim i neobučenim psima, hrtovima, poluhrtovima;
d) gađanjem iz motornih vozila i drugih sredstava na motorni pogon, kao i
gaženjem motornim vozilima;
e) poluautomatskom lovačkom puškom s više od dva metka, poluautomatskim
lovačkim karabinom, vojničkim oružjem i vojničkom municijom;
f) otrovom, omčama, zamkama, klopkama, gvožđima, mrežama, električnim
uređajima ili drugim sredstvima za masovno hvatanje, odnosno uništavanje;
h) u vrijeme lovostaja, nelovnim danima, u toku bremenitosti i odgoja mladunčadi;
i) na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih i pomoćnih objekata izvan
naseljenog mjesta, dvorišta seoskog domaćinstva, dvorišta industrijskih i drugih
objekata.
(2) Papkastu i lovostajem zaštićenu divljač, izuzev divlje svinje, zabranjeno je
uznemiravati ili loviti puškom sačmaricom, pomoću pasa, pogonom i prigonom i grupnim
lovom.
(3) Nerasnim psima iz stava 1 tačke c) ovog člana smatraju se psi koji nisu registrovani
kod nadležne kinološke organizacije i koji nemaju rodovnik.
(4) Zabranjeno je sa psima proganjati divljač van terena određenog za trening u periodu
od 15. januara do 31. jula.
(5) Izuzetno od stava 1 tački b) i f) ovog člana, šef Odjeljenja može odobriti
korisniku lovišta hvatanje divljači mrežama, klopkama i omamljujućim sredstvima, ali samo
za: naučne svrhe, vještački uzgoj, preseljenje u druga lovišta i za potrebe zooloških vrtova i
izvoza.
7
POGLAVLJE II. LOVIŠTE
Član 16
(Lovište)
(1) Lovište je osnovna prostorna jedinica za održivo upravljanje, gazdovanje i korištenje
lovnih resursa.
(2) Lovištem se smatra površina zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu,
prirodnu i ekološki zaokruženu cjelinu u kojoj postoje povoljni uslovi za život, reprodukciju,
rast i razvoj divljači, infrastruktura i drugi potrebni lovni resursi, nezavisno od vlasništva.
Član 17
(Lovna i nelovna površina)
(1) Lovište čine lovna i nelovna površina.
(2) Lovna površina je površina u lovištu na kojoj je moguće u potpunosti i na
najcjelishodniji način provoditi mjere gajenja, zaštite, lova i korištenja divljači.
(3) Nelovne površine su:
a) naseljena mjesta i parkovi u naseljima;
b) plantažni voćnjaci i vinogradi, rasadnici i druge šumske i poljoprivredne površine
koje su ograđene ogradom kroz koju dlakava divljač ne može da prolazi;
c) objekti za liječenje, odmor i rekreaciju;
d) aerodromi, groblja, javne saobraćajnice, aktivni površinski kopovi i druge
komunalne površine;
e) površine koje su na udaljenosti manjoj od 200 m od stambenih i pomoćnih
objekata izvan naseljenog mjesta, dvorišta seoskog domaćinstva, dvorišta
industrijskih i drugih objekata;
f) površine koje se koriste za naučne svrhe;
g) ostale površine i objekti na kojima je u skladu s drugim propisima zabranjen lov.
(4) Na nelovnim površinama je zabranjen lov divljači.
Član 18
(Vrste lovišta)
(1) Lovište može biti otvoreno i ograđeno.
(2) Otvoreno lovište je lovište u kojem je omogućena nesmetana dnevna i sezonska
migracija divljači.
8
(3) Ograđeno lovište je lovište ograđeno preprekama koje sprečavaju ili znatno smanjuju
mogućnost da divljač koja se u njemu uzgaja, štiti i lovi, napusti tu površinu.
(4) Lovište iz stava 3 ovog člana može biti ograđeno:
a) prirodnim preprekama kao što su široki vodotoci, velike vodene površine i sl.;
b) vještačkim preprekama, odnosno ogradama.
Član 19
(Lovišta s obzirom na nadmorsku visinu)
(1) S obzirom na nadmorsku visinu, lovište može biti ravničarsko i brdsko.
(2) Ravničarsko lovište je lovište kome je najmanje 70% površine ispod 400 metara
nadmorske visine.
(3) Brdsko lovište je lovište kome je najmanje 70% površine između 400 i 1.000 metara
nadmorske visine.
Član 20
(Lovišta prema namjeni)
(1) Lovište prema namjeni može biti sportsko-rekreativno i privredno.
(2) Sportsko-rekreativno lovište je lovište čija je osnovna namjena sport i rekreacija.
(3) Privredno lovište je lovište čija je osnovna namjena bavljenje lovstvom s ciljem
sticanja dobiti.
Član 21
(Ustanovljavanje lovišta)
(1) Na području Distrikta mogu se ustanoviti lovišta sportsko-rekreativnog tipa i lovišta
privrednog tipa.
(2) Šef Odjeljenja, na osnovu ekonomsko-tehničke dokumentacije koju je izradila
stručna ustanova ili pravno lice koje je ovlašteno za izradu lovnih osnova, sačinjava prijedlog
odluke o ustanovljavanju i utvrđivanju granica lovišta.
(3) Prijedlog odluke iz stava 2 ovog člana sadrži: naziv, namjenu, granice i površinu
lovišta, vrste divljači koje naseljavaju lovište, vrste divljači koja su pod zaštitom i druge
uslove potrebne za održivo gazdovanje lovnim resursima.
(4) Odluku o ustanovljavanju i utvrđivanju granica lovišta donosi Vlada, na prijedlog šefa
Odjeljenja.
POGLAVLJE III. GAZDOVANJE LOVIŠTEM
Član 22
9
(Gazdovanje lovištem)
(1) Gazdovanje lovištem podrazumijeva planske mjere koje korisnik poduzima u lovištu,
a obuhvataju obnovu, integralnu zaštitu, uzgoj, održivo korištenje, stalno poboljšanje kvaliteta
lovnog fonda, njihovog staništa, lovne infrastrukture i drugih lovnih resursa.
(2) Lovište se na gazdovanje može dodijeliti samo jednom korisniku.
(3) Korisnik lovišta ne može lovište ili dio lovišta dati u zakup, niti ustupiti drugom
korisniku.
Član 23
(Udruživanje lovaca)
(1) Lovačko udruženje je dobrovoljno udruženje građana udruženih radi organizovanog
bavljenja lovstvom.
(2) Lovački savez je dobrovoljna asocijacija lovačkih udruženja registrovanih u Distriktu.
(3) Lovačko udruženje koje je član Lovačkog saveza mora u svom članstvu imati
najmanje 300 lovaca s prebivalištem u Distriktu.
(4) Lovački savez provodi jedinstvenu lovnu politiku na području Distrikta kroz izradu
lovne osnove, godišnjih planova gazdovanja, organizovanje jedinstvene lovočuvarske službe
i polaganje lovačkih ispita, usvajanje kalendara lova, donošenje jedinstvenog cjenovnika
odstrela, korištenja divljači i usluga u lovištu i drugo.
(5) Lovački savez i lovačka udruženja, koja su članovi lovačkog saveza, dužni su svojim
internim aktima regulisati međusobne odnose.
Član 24
(Dodjela sportsko-rekreativnog lovišta na gazdovanje)
(1) Sportsko-rekreativno lovište se na gazdovanje može dodijeliti lovačkom udruženju
koje je član Lovačkog saveza.
(2) Lovište iz stava 1 ovog člana se dodjeljuje na gazdovanje na određeno vrijeme koje
ne može biti kraće od deset godina ni duže od 20 godina.
(3) Nakon provedenog postupka za dodjelu sportsko-rekreativnog lovišta na gazdovanje, u skladu s podzakonskim aktom iz stava 6 ovog člana, Vlada donosi odluku o dodjeli lovišta
na gazdovanje na prijedlog šefa Odjeljenja.
(4) Na osnovu odluke iz stava 3 ovog člana, gradonačelnik Brčko distrikta BiH (u
daljnjem tekstu: gradonačelnik) s lovačkim udruženjem zaključuje ugovor o dodjeli lovišta na
gazdovanje.
(5) Ugovor iz stava 4 ovog člana sadrži:
a) naziv, namjenu, granice i površinu lovišta;
b) period na koji se lovište dodjeljuje na gazdovanje;
10
c) godišnju visinu i način plaćanja naknade za korištenje lovnog fonda;
d) prava i obaveze korisnika lovišta u pogledu zaštite i gajenja divljači;
e) mjere koje je korisnik dužan preduzeti s ciljem unapređenja gazdovanja lovištem;
f) uslove pod kojima se mijenja, dopunjava ili raskida ugovor;
g) druge odredbe u skladu sa zakonom.
(6) Odluku o postupku, načinu i kriterijima za dodjelu sportsko-rekreativnog lovišta na
gazdovanje donosi Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 25
(Dodjela privrednog lovišta na gazdovanje)
(1) Lovište privrednog tipa dodjeljuje se koncesijom.
(2) Dodjela privrednog lovišta putem koncesije vrši se u skladu sa Zakonom o
koncesijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Član 26
(Raskid ugovora)
(1) Razlozi za raskid ugovora iz člana 24 stava 4 ovog zakona, nastaju ako:
a) korisnik lovišta prestane ispunjavati uslove na osnovu kojih je stekao pravo na
gazdovanje lovištem;
b) korisnik lovišta ne izvršava prava i obaveze utvrđene ugovorom;
c) korisnik lovišta ne osigura izradu lovne osnove u propisanom roku ili ne gazduje
lovištem u skladu s odredbama lovne osnove;
d) sredstva ostvarena gazdovanjem lovištem korisnik lovišta ne koristi u svrhe
određene ovim zakonom i ugovorom;
e) u lovištu prestanu uslovi radi kojih je lovište ustanovljeno;
f) se ustanovi povoljniji način korištenja lovnih resursa.
(2) Postupak raskida ugovora u slučaju iz stava 1 tački a), b), c) i d) ovog člana pokreće
šumarski inspektor ili šef Odjeljenja.
(3) U slučaju raskida ugovora iz stava 1 tački a), b), c) i d) ovog člana, korisnik lovišta
dužan je Distriktu nadoknaditi eventualno nastalu štetu.
(4) U slučaju raskida ugovora iz stava 1 tački e) i f) ovog člana, korisnik lovišta ima
pravo na naknadu uloženih, a neiskorištenih sredstava od budućeg korisnika.
(5) Visina naknade iz stava 3 i stava 4 ovog člana utvrđuje se sporazumom.
(6) U slučaju kada se sporazum ne može postići, o naknadi iz stava 3 i stava 4 ovog
člana odlučuje Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni
sud).
(7) Odluku o raskidu ugovora iz člana 24 stava 4 ovog zakona donosi Vlada.
(8) Na osnovu odluke iz stava 7 ovog člana gradonačelnik raskida ugovor iz člana 24
stava 4 ovog zakona.
11
Član 27
(Naknada za korištenje lovnog fonda)
(1) Korisnik sportsko-rekreativnog lovišta dužan je plaćati naknadu za korištenje lovnog
fonda.
(2) Naknada iz stava 1 ovog člana određuje se na osnovu planiranog godišnjeg prihoda
od odstrela divljači i ne može biti manja od 5% planiranog godišnjeg prihoda odstrela divljači.
(3) Visinu i način plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada, na prijedlog
šefa Odjeljenja.
Član 28
(Zaštita i čuvanje divljači u lovištu bez korisnika)
Ako iz bilo kog razloga lovište ostane bez korisnika, način zaštite i čuvanja divljači
određuje Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 29
(Uzgajalište divljači)
(1) Uzgajalište divljači je ograđeni dio lovišta namijenjen intenzivnom uzgoju divljači za
potrebe naseljavanja, povećanja brojnosti divljači u lovištu, očuvanja i poboljšanja genotipa i
fenotipa određene vrste divljači, lov i proizvodnju mesa.
(2) Ustanovljavanje uzgajališta divljači može se odobriti korisniku lovišta koji je to lovište
dobio na gazdovanje, pod uslovom da je ustanovljavanje uzgajališta divljači predviđeno
lovnom osnovom i godišnjim planom gazdovanja i da je sačinjen investicioni program.
(3) Odobrenje za ustanovljavanje uzgajališta divljači daje šef Odjeljenja.
(4) Način i uslovi za ustanovljavanje uzgajališta divljači utvrđuju se podzakonskim aktom
koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja. Član 30
(Prava i obaveze vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, voda i šuma i korisnika
susjednih lovišta)
(1) Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, voda i šuma na kojima se prostire lovište dužni
su dozvoliti radnje i mjere koje se preduzimaju s ciljem gazdovanja lovištem.
(2) Ukoliko se radnjama i mjerama iz stava 1 ovog člana učini šteta, korisnik lovišta je
dužan da nadoknadi štetu vlasniku, odnosno korisniku zemljišta na kome se lovište prostire.
12
(3) Korisnici susjednih lovišta dužni su međusobno usklađivati mjere zaštite i gajenja
divljači utvrđene lovnim osnovama, naročito u pogledu utvrđivanja brojnog stanja divljači,
planiranog odstrjela, dinamike realizacije planiranog odstrela i drugih pitanja od zajedničkog
interesa.
Član 31
(Obilježavanje granica lovišta)
(1) Korisnik lovišta dužan je u roku od tri mjeseca od dana dodjele lovišta vidno obilježiti
granice lovišta i trajno ih održavati.
(2) Način obilježavanja granica lovišta utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi
Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
POGLAVLJE IV. PLANIRANJE U LOVSTVU I KATASTAR LOVIŠTA
Član 32
(Lovna osnova)
(1) Lovištem se gazduje na osnovu lovne osnove i godišnjih planova gazdovanja
lovištem.
(2) Lovna osnova je planski dokument na osnovu koga se vrši zaštita i gajenje divljači,
uređivanje i održavanje lovišta, lov i korištenje ulovljene divljači i njenih dijelova u lovištu.
(3) Za svako lovište donosi se lovna osnova.
(4) Lovna osnova izrađuje se za period od deset godina.
(5) Odredbe lovne osnove i godišnjih planova gazdovanja lovištem su obavezujuće za
korisnika lovišta i bez njih lov nije dozvoljen.
(6) Lovna osnova obavezno sadrži:
a) opće podatke o lovištu;
b) bonitet lovišta za osnovne vrste divljači;
c) katastar lovišta;
d) brojno stanje lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači u lovištu;
e) ciljeve gazdovanja lovištem i mjere za ostvarivanje ciljeva;
f) plan uzgoja i zaštite divljači;
g) plan odstrela divljači;
h) plan unapređenja i održavanja lovišta;
i) mjere za sprečavanje šteta na divljači i šteta od divljači;
j) ekonomsko-finansijski plan gazdovanja lovištem;
k) kartu lovišta u razmjeri do 1: 50 000.
(7) Sadržaj, način izrade, nosioce izrade lovne osnove i evidencije o realizaciji mjera
predviđenih lovnom osnovom utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na
prijedlog šefa Odjeljenja.
13
Član 33
(Izrada lovne osnove)
(1) Korisnik lovišta dužan je osigurati izradu lovne osnove u roku od jedne godine od
dana dodjele lovišta na gazdovanje.
(2) Sredstva za izradu lovne osnove osigurava korisnik lovišta.
(3) Izradu lovne osnove vrši pravno lice koje je registrovano za tu djelatnost i posjeduje
licencu za rad.
Član 34
(Odobravanje lovne osnove)
(1) Saglasnost na lovnu osnovu daje Lovački savez.
(2) Šef Odjeljenja odobrava lovnu osnovu na osnovu saglasnosti Lovačkog saveza i
mišljenja stručne komisije.
(3) Šest mjeseci prije isteka roka važenja lovne osnove, korisnik lovišta dužan je
dostaviti šefu Odjeljenja na odobrenje prijedlog nove lovne osnove.
(4) U roku od 60 dana od dana prijema prijedloga lovne osnove, šef Odjeljenja donosi
odluku o odobravanju lovne osnove ili stavlja primjedbe na dostavljeni prijedlog.
(5) Greške i nedostatke u lovnoj osnovi, koje utvrdi stručna komisija, dužno je otkloniti
pravno lice kojem je povjerena izrada lovne osnove, o svom trošku.
(6) Sastav, rad i troškove rada stručne komisije iz stava 2 ovog člana utvrđuju se
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 35
(Revizija lovne osnove)
(1) Revizija lovne osnove obavlja se kada su trajno ili bitno izmijenjeni uslovi i okolnosti
na kojima se zasniva lovna osnova, a posebno usljed uginuća više od 1/3 divljači, požara,
elementarnih nepogoda, trovanja i slično.
(2) Revizija lovne osnove vrši se na način i po postupku propisanom za njeno
donošenje.
Član 36
(Usklađenost lovne osnove)
Lovna osnova mora biti usklađena sa:
a) prostornim planom;
14
b) dugoročnim planovima razvoja poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, zaštite
prirode i zaštite životne sredine.
Član 37
(Planovi gazdovanja lovištem)
(1) Do odobravanja lovne osnove, korisnik lovišta gazduje lovištem na osnovu
privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem, a najduže godinu dana.
(2) Korisnik lovišta izrađuje privremeni godišnji plan, pribavlja saglasnost Lovačkog
saveza i dostavlja šefu Odjeljenja na odobrenje.
(3) Nakon odobravanja lovne osnove korisnik lovišta dužan je, u skladu s lovnom
osnovom i stanjem u lovištu, donijeti godišnji plan gazdovanja.
(4) Plan gazdovanja lovištem iz stava 1 i stava 3 ovog člana obavezno sadrži:
a) opće podatke o lovištu i korisniku lovišta;
b) rezultate gazdovanja lovištem u prethodnoj lovnoj godini;
c) brojno stanje divljači;
d) plan uzgoja i zaštite divljači;
e) plan odstrela divljači;
f) plan uređivanja, opremanja i održavanja lovišta;
g) mjere sprečavanja šteta na divljači i od divljači;
h) ekonomsko-finansijski plan gazdovanja.
(5) Korisnik lovišta izrađuje godišnji plan gazdovanja lovištem za lovnu godinu, pribavlja
saglasnost Lovačkog saveza i dostavlja šefu Odjeljenja na odobrenje, najkasnije do
30. aprila.
(6) Korisnik lovišta dužan je prije izrade plana gazdovanja iz stava 1 i stava 3 ovog
člana utvrditi brojno stanje divljači u lovištu i utvrđeno brojno stanje prikazati u planu kao
matični fond na početku lovne godine.
(7) Plan gazdovanja lovištem iz stava 1 i stava 3 ovog člana odobrava se na isti
način kao i lovna osnova.
(8) Sadržaj, način izrade, nosioce izrade plana gazdovanja iz stava 1 i stava 3 ovog
člana, evidencije o realizaciji mjera predviđenim planom gazdovanja i način prebrojavanja
divljači utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 38
(Evidencije i izvještaji)
(1) Korisnik lovišta dužan je voditi evidenciju o izvršenim radovima i provedenim
mjerama predviđenim lovnom osnovom i godišnjim planom gazdovanja lovištem.
(2) Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini
dostavlja se Odjeljenju i Lovačkom savezu najkasnije do 15. aprila tekuće godine.
15
Član 39
(Katastar lovišta)
(1) Za lovište se ustanovljava i vodi katastar lovišta.
(2) Katastar lovišta je obavezan dio lovne osnove koji sadrži podatke o:
a) osnivaču i korisniku lovišta;
b) lovnim i nelovnim površinama;
c) površinama pod kulturama;
d) nadmorskoj visini i granicama lovišta;
e) divljači;
f) objektima.
(3) Katastar lovišta ustanovljava i vodi korisnik lovišta i podatke dostavlja Odjeljenju i
Lovačkom savezu do 30. aprila tekuće godine za proteklu lovnu godinu.
(4) Sadržaj, način vođenja i dostavljanja podataka katastra lovišta utvrđuju se
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
POGLAVLJE V. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI
Član 40
(Lov divljači)
(1) Lov divljači obuhvata radnje: traženje, osmatranje, slijeđenje, snimanje, izbor jedinki
za odstrel, odstrel ili hvatanje, sakupljanje odstrijeljene divljači i njenih dijelova kao i uređenje
i evidenciju trofeja.
(2) Divljač mogu loviti i u lovu učestvovati lovci članovi korisnika lovišta, domaći i
inostrani lovci turisti na osnovu dozvole za lov, koju izdaje korisnik lovišta, uz primjenu
odredaba etičkog kodeksa lovca.
(3) Domaći i inostrani lovci turisti, u lovu mogu učestvovati samo u pratnji lovočuvara ili
stručnog pratioca, koga ovlasti korisnik lovišta.
(4) Lovci pripravnici mogu učestvovati u lovu pod nadzorom lovca mentora i bez prava
odstrela divljači.
(5) Oblik, sadržaj, način izdavanja i rok važenja dozvole za lov utvrđuje se
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 41
(Uslovi vršenja lova)
(1) Korisnik lovišta donosi akt kojim utvrđuje ko i pod kojim uslovima može vršiti lov
divljači i učešće lovaca u korištenju ulova.
(2) Akt iz stava 1 ovog člana sadrži:
a) bliže uslove za lov i vrijeme trajanja lova;
16
b) pravo lovaca u korištenju ulovljene divljači i njenih dijelova;
c) kontrolu lova divljači;
d) iznos naknade za ulovljenu divljač i njene dijelove;
e) pružene usluge u lovištu;
f) izdavanje propratnice i trofejnog lista;
g) visinu naknade za izdavanje dozvole za lov;
h) naknadu za učinjenu štetu i mjere sigurnosti u korištenju lovišta;
i) mjere za zaštitu životne sredine;
j) druge odredbe od značaja za lov i korištenje divljači.
(3) Na akt iz stava 1 ovog člana saglasnost daju Lovački savez i šef Odjeljenja.
Član 42
(Lovački ispit)
(1) Stručna osposobljenost lica za lov provjerava se lovačkim ispitom.
(2) Lice koje je tokom školovanja položilo predmet iz oblasti lovstva oslobođeno je
polaganja lovačkog ispita.
(3) Zahtjev za polaganje lovačkog ispita zainteresovano lice podnosi Lovačkom savezu.
(4) Lovački ispit polaže se pred stručnom komisijom koju imenuje Lovački savez, uz
prethodnu saglasnost šefa Odjeljenja.
(5) Komisiju iz stava 4 ovog člana čine najmanje tri člana od kojih je jedan predstavnik
Odjeljenja.
(6) Troškove polaganja lovačkog ispita snosi kandidat.
(7) Lovački savez izdaje uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.
(8) Visinu naknade za polaganje lovačkog ispita i izdavanje uvjerenja o položenom
lovačkom ispitu utvrđuje Lovački savez, uz prethodnu saglasnost šefa Odjeljenja.
(9) Lovački savez, uz prethodnu saglasnost šefa Odjeljenja, utvrđuje:
a) program i način polaganja lovačkog ispita;
b) izgled i sadržaj obrasca uvjerenja o položenom lovačkom ispitu;
c) izgled i sadržaj obrasca zapisnika o polaganju lovačkog ispita;
d) izgled i sadržaj obrasca i način vođenja registra o izdatim uvjerenjima o
položenom lovačkom ispitu.
Član 43
(Naknada za lov)
(1) Ulovljena ili uginula divljač i njeni dijelovi pripadaju korisniku lovišta.
(2) Za pružene usluge u lovištu i korištenje divljači i njenih dijelova, korisniku lovišta
plaća se naknada.
17
(3) Lovac, član korisnika lovišta koji gazduje lovištem, plaća za korištenje divljači i njenih
dijelova:
a) za divljač visokog lova 30% od cijene po važećem cjenovniku;
b) za divljač niskog lova 25% od cijene po važećem cjenovniku.
(4) Domaći i inostrani lovci turisti, koji nisu članovi korisnika lovišta, za korištenje divljači
i njenih dijelova i drugih usluga plaćaju punu cijenu po važećem cjenovniku.
(5) Cijena za odstrel, za korištenje divljači kao i za usluge u lovištu, utvrđuje se na
osnovu tržišne vrijednosti.
(6) Prijedlog cijena iz stava 5 ovog člana sačinjava Lovački savez u obliku cjenovnika i
dostavlja Odjeljenju.
(7) Cjenovnik iz stava 6 ovog člana donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 44
(Propratnica)
(1) Ulovljena divljač i njeni dijelovi mogu se iznijeti iz lovišta i staviti u promet samo uz
propratnicu.
(2) Korisnik lovišta izdaje propratnicu na propisanom obrascu i vodi evidenciju o izdatim
propratnicama.
(3) Oblik obrasca, sadržaj, način i postupak izdavanja propratnice utvrđuje se
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 45
(Trofeji i trofejni list)
(1) Trofej divljači je divljač ili njeni dijelovi uređeni za čuvanje ili ocjenjivanje.
(2) Trofejima divljači smatraju se:
a) kosti lobanje s parogovima srndaća i jelena;
b) rogovi divojarca, divokoze i muflona;
c) kljove divljeg vepra;
d) lobanja i krzno medvjeda, vuka, šakala, divlje mačke, jazavca i lisice;
e) cijeli primjerak velikog tetrijeba, fazana i druge pernate divljači.
(3) Trofej divljači može se iznositi iz lovišta samo uz trofejni list.
(4) Korisnik lovišta izdaje trofejni list na propisanom obrascu i vodi evidenciju o izdatim
trofejnim listovima.
(5) Oblik obrasca, sadržaj, način i postupak izdavanja trofejnog lista, uslove pod kojima
se vrši prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotreba mesa
divljači u ugostiteljskim objektima utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na
prijedlog šefa Odjeljenja.
18
Član 46
(Ocjena trofeja)
(1) Korisnik lovišta je dužan komisijski izvršiti ocjenjivanje lovačkih trofeja i izdati trofejni
list.
(2) Komisiju za ocjenjivanje lovačkih trofeja i potpis trofejnog lista imenuje korisnik
lovišta, uz prethodnu saglasnost Lovačkog saveza i Odjeljenja.
(3) Članovi komisije iz stava 2 ovog člana moraju imati položen ispit za ocjenjivanje
trofeja.
(4) Komisija iz stava 2 ovog člana vrši ocjenu trofeja na osnovu standarda
Međunarodnog vijeća za lov i zaštitu divljači (u daljnjem tekstu: CIC).
(5) Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja, donosi podzakonski akt kojim utvrđuje:
a) program osposobljavanja za polaganje ispita za ocjenjivanje trofeja;
b) način polaganja ispita;
c) način izdavanja uvjerenja i oblik uvjerenja;
d) izgled i sadržaj obrasca zapisnika o polaganju ispita za ocjenjivanje trofeja;
e) oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdatim uvjerenjima o osposobljenosti
za ocjenjivanje trofeja.
Član 47
(Vrhunski trofeji)
(1) Vrhunski trofej divljači je trofej ocijenjen s većim brojem bodova od najjačeg
evidentiranog trofeja pojedine vrste divljači ili njenih dijelova u Distriktu.
(2) Vrhunskim trofejima smatraju se tri najbolje ocijenjena trofeja određene vrste divljači
u Distriktu, po broju CIC poena, utvrđene na osnovu evidencije baze podataka o vrijednosnim
trofejima.
(3) Bazu podataka o vrijednosnim trofejima vodi Lovački savez.
(4) Korisnik lovišta dužan je Lovačkom savezu dostaviti podatke iz trofejnog lista za
trofeje zlatne, srebrne i bronzane medalje.
(5) Vrhunski trofej je vlasništvo onog ko je divljač odstrijelio i ne može biti iznesen izvan
teritorije Distrikta, sve dok po vrijednosti CIC poena ne dođe na četvrto mjesto i niže.
(6) Ocjenu po kojoj vrhunski trofej ne spada u kategoriju prva tri mjesta daje Lovački
savez.
(7) Način vođenja baze podataka trofeja utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi
Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
19
Član 48
(Odstrel divljači)
(1) Odstrel divljači dozvoljen je:
a) lovačkom puškom kuglarom s izolučenom cijevi;
b) puškom sačmaricom.
(2) Puškom kuglarom s izolučenom cijevi lovi se divljač visokog lova, a puškom
sačmaricom divljač niskog lova.
(3) Odstrel jelena, medvjeda, muflona, srne, velikog tetrijeba i divokoze dozvoljen je
lovačkom puškom kuglarom sa izolučenom cijevi, određenog kalibra.
(4) Izuzetno od stava 2 ovog člana odstrel divlje svinje dozvoljen je puškom
sačmaricom, metkom s jednom kuglom.
Član 49
(Psi u lovištu)
(1) U lovu se mogu koristiti samo lovački psi, uz posjedovanje dokumenata koji
potvrđuju rasnost i identitet psa.
(2) Za lov na pojedinu vrstu divljači u lovištu dozvoljeno je koristiti samo odgovarajuću
vrstu lovačkih pasa.
(3) Vlasnicima pasa nije dozvoljeno puštati pse da se bez kontrole kreću po lovištu.
(4) Ovčarski psi mogu biti u lovištu samo uz stado.
(5) Vlasnici pasa odgovorni su za štetu koju njihovi psi učine u lovištu.
(6) Vrsta, broj i način korištenja lovačkih pasa u lovištu utvrđuje se podzakonskim aktom
koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 50
(Obuka lovačkih pasa)
(1) Teren za obuku i trening lovačkih pasa je dio lovišta, najviše do 5% ukupne površine
planiran lovnom osnovom za obuku i trening lovačkih pasa.
(2) Na terenu za obuku i trening lovačkih pasa zabranjen je lov i nošenje oružja.
(3) Zabranjen je trening i obuka pasa u martu, aprilu i maju, osim u ograđenim prostorima,
gaterima i vještačkim rovovima.
20
POGLAVLJE VI. SPREČAVANJE I NAKNADA ŠTETE
Član 51
(Preduzimanje mjera za sprečavanje štete od divljači)
(1) Korisnik lovišta dužan je preduzeti mjere za sprečavanje štete koju divljač može
nanijeti ljudima ili njihovoj imovini u lovištu.
(2) Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta na kojem se lovište prostire, dužan je na
zemljištu i objektima gdje stoka prebiva preduzeti mjere za sprečavanje šteta od divljači i na
divljači.
(3) Mjere za sprječavanje štete, postupak i način utvrđivanja štete iz stavova 1 i 2 ovog
člana utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
Član 52
(Odgovornost za štetu)
(1) Za štetu koju učini divljač odgovoran je korisnik lovišta.
(2) Za štetu koju prilikom lova divljači učine lovci, odgovoran je korisnik lovišta, a
korisnik ima pravo naknade štete od lovaca.
(3) Pravo na naknadu štete iz stavova 1 i 2 ovog člana pripada pravnom, odnosno
fizičkom licu koje je pretrpilo štetu, pod uslovom da je preduzelo potrebne mjere za
sprečavanje štete od divljači.
Član 53
(Odštetni cjenovnik)
(1) Fizičko, odnosno pravno lice koje pričini štetu u lovištu bespravnim lovom ili na bilo
koji drugi bespravan način, dužno je korisniku lovišta nadoknaditi štetu.
(2) Nadoknada štete pričinjene na divljači obračunava se u skladu s odštetnim
cjenovnikom.
(3) Prijedlog odštetnog cjenovnika iz stava 2 ovog člana sačinjava Lovački savez i
dostavlja Odjeljenju.
(4) Odštetni cjenovnik iz stava 2 ovog člana donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
(5) Mjere za sprečavanje štete na divljači i postupak i način utvrđivanja štete utvrđuju
se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
21
POGLAVLJE VII. SREDSTVA ZA ZAŠTITU, UZGOJ DIVLJAČI I UNAPREĐENJE LOVSTVA
Član 54
(Unapređenje lovstva)
(1) Sredstva za zaštitu, uzgoj divljači i unapređenje lovstva osiguravaju se iz:
a) prihoda korisnika lovišta ostvarenog gazdovanjem lovištem;
b) sredstava koja korisnik lovišta ostvari po osnovu naknade za štete;
c) ostalih izvora.
(2) Prihod koji ostvari korisnik lovišta koristi se za očuvanje i poboljšanje kvaliteta lovnih
resursa, u koje se ubrajaju:
a) integralna zaštita, održavanje i poboljšanje kvaliteta staništa, životnih uslova i
reprodukcije divljači u lovištu;
b) dostizanje i održavanje biološke ravnoteže, spolne i starosne strukture osnovnih
vrsta divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta;
c) obnova autohtonih i unošenje novih vrsta divljači u lovište;
d) čuvanje i zaštita divljači i lovišta;
e) izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, te druge infrastrukture u
lovištu;
f) preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje počini divljač;
g) stručno obrazovanje i usavršavanje kadrova;
h) izrada planskih dokumenata, programa i studija razvoja lovstva;
i) naučno-istraživački rad u lovstvu;
j) nabavka rasnih lovačkih pasa;
k) izdavačka djelatnost iz oblasti lovstva.
(3) Korisnik lovišta dužan je voditi evidenciju o prikupljanju i utrošku sredstava iz stava
1 ovog člana i podnositi godišnji izvještaj Odjeljenju.
(4) Evidenciju iz stava 3 ovog člana korisnik sportsko-rekreativnog lovišta dužan je
dostaviti i Lovačkom savezu.
Član 55
(Korištenje sredstava od naknade za korištenje lovnog fonda)
(1) Sredstva od naknade za korištenje lovnog fonda iz člana 27 ovog zakona koriste se
isključivo kao namjenska sredstva za unapređenje lovstva.
(2) Pravo korištenja sredstava iz stava 1 ovog člana ima korisnik sportsko-rekreativnog
lovišta.
(3) Sredstva iz stava (1) ovog člana dodjeljuju se na osnovu kriterija utvrđenih
podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog šefa Odjeljenja.
22
(4) Zahtjev za dodjelu sredstava iz stava 1 ovog člana, zajedno s projektom za
unapređivanje lovstva, podnosi se Odjeljenju.
(5) Gradonačelnik zaključuje ugovor s korisnikom lovišta kome su odobrena sredstva iz
stava 1 ovog člana.
(6) O izvršenim obavezama po osnovu ugovora iz stava 5 ovog člana korisnik lovišta
podnosi Odjeljenju izvještaj o utrošku sredstava do 31. decembra tekuće godine.
(7) Kontrolu namjenskog utroška sredstava iz stava 1 ovog člana vrši Odjeljenje i
nadležni inspektor.
POGLAVLJE VIII. KADROVI U LOVSTVU
Član 56
(Osiguranje stručnih poslova)
Korisnik lovišta dužan je osigurati da planiranje i realizaciju stručnih poslova lovstva
obavlja lice sa najmanje VII stepenom stručne spreme šumarske, biološke, poljoprivredne ili
veterinarske struke, kao odgovorno lice za te poslove.
Član 57
(Lovočuvarska služba)
(1) Lovački savez dužan je da organizuje jedinstvenu lovočuvarsku službu.
(2) Lovočuvarska služba vrši integralnu zaštitu i čuvanje lovnih resursa u lovištu.
(3) Lovočuvarsku službu vrše lovočuvari, kao ovlaštena službena lica, koja su u stalnom
radnom odnosu.
(4) Lovočuvari vrše dužnost naoružani lovačkim oružjem, u uniformi sa službenom
oznakom lovočuvara.
(5) Lovočuvar može biti lice koje:
a) ima najmanje IV. stepen stručne spreme šumarske, biološke, poljoprivredne ili
veterinarske struke;
b) ima položen lovački ispit;
c) ispunjava uslove za nošenje oružja;
d) ispunjava druge uslove propisane zakonom i aktima korisnika lovišta i Lovačkog
saveza.
(6) Lovački savez, donosi akt kojim utvrđuje:
a) izgled uniforme i oznake lovočuvara;
b) vrstu, uslove za nošenje i način upotrebe oružja lovočuvara;
c) način rada lovočuvarske službe.
23
Član 58
(Iskaznica i službena knjiga lovočuvara)
(1) Prilikom vršenja lovočuvarske službe lovočuvar posjeduje iskaznicu lovočuvara i
službenu knjigu.
(2) Lovački savez donosi akt kojim utvrđuje:
a) oblik i sadržaj obrasca iskaznice lovočuvara i službene knjige;
b) vođenje evidencije o izdatim iskaznicama i službenim knjigama.
Član 59
(Ovlaštenja lovočuvara)
(1) Lovočuvar je ovlašten i dužan:
a) od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim psima u lovištu zahtijevati da
pokaže lične isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, dozvolu za lov, oružni
list, kao i dokumente koji potvrđuju rasnost i identitet pasa;
b) od lica zatečenog u vršenju prekršaja ili krivičnog djela, koji se odnose na lov i
od lica za koje postoji osnov sumnje da je izvršilo takvo djelo ili prekršaj
zahtijevati lične isprave, ako ne može na drugi način da utvrdi identitet tog lica;
c) vršiti pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje stvari radi
pronalaženja predmeta kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo koji se odnose
na lov ili vršiti pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje stvari za
koja postoji osnov sumnje da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljač, dijelove
ulovljene divljači ili trofeje od divljači;
d) pregledati ulov i sredstva za lov radi utvrđivanja da li je lov obavljen u skladu
s propisima;
e) privremeno oduzeti ulov, sredstva za lov, kao i druge predmete pronađene u
lovištu, ako postoji osnov sumnje da su upotrijebljeni ili namijenjeni za
izvršenje krivičnog djela ili prekršaja koji se odnose na lov ili su nastali i
pribavljeni izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja;
f) o utvrđenim nepravilnostima odmah obavijestiti šumarskog inspektora, Policiju
Brčko distrikta BiH i korisnika lovišta;
g) preduzimati druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima
ovlašten.
(2) Licu od koga su oduzeti ulov, psi, sredstva i drugi predmeti za lov, lovočuvar izdaje
potvrdu o oduzimanju navedenih predmeta.
(3) Obrazac potvrde o oduzimanju predmeta iz stava 2 ovog člana utvrđuje Lovački
savez.
(4) Lice koje je zatečeno sa sredstvima za lov u lovištu, dužno je na zahtjev lovočuvara:
a) pokazati dozvolu za lov, oružni list i ispravu kojom se utvrđuje njegov identitet;
b) omogućiti pregled ulova, sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz i
prenošenje stvari.
Član 60
(Pokretanje postupka)
24
Prijavu krivičnog djela ili prekršaja za bespravan lov, učinjenu štetu na divljači i lovištu,
podnosi korisnik lovišta na osnovu zabilješke u službenoj knjizi, izvještaja, odnosno prijave
lovočuvara.
POGLAVLJE IX. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA
Član 61
(Nadležnosti Odjeljenja)
(1) Odjeljenje je nadležno da:
a) priprema stručne osnove za dodjelu lovišta na gazdovanje;
b) sprovodi proceduru izrade ekonomsko-tehničke dokumentacije potrebne za
ustanovljavanje lovišta;
c) vodi evidenciju korisnika lovišta;
d) odobrava lovnu osnovu i godišnji plan gazdovanja;
e) sakuplja, obrađuje i analizira podatke i priprema informacije o stanju i razvoju
populacije divljači;
f) vrši druge poslove u upravljanju, zaštiti, korištenju i unapređivanju divljači,
lovstva i korištenja lovištima, u skladu sa zakonom.
(2) U okviru nadzora nad sprovođenjem ovog zakona Odjeljenje može:
a) zahtijevati od korisnika lovišta podnošenje izvještaja o vršenju povjerenih
poslova;
b) davati uputstva i upozoravati korisnika lovišta o neizvršavanju povjerenih poslova.
Član 62
(Inspekcijski nadzor)
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši šumarski inspektor.
Član 63
(Ovlaštenja i dužnosti inspektora)
(1) U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, pored ovlaštenja propisanih Zakonom o
inspekcijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o inspekcijama),
šumarski inspektor je ovlašten vršiti kontrolu:
a) propisanih uslova koje korisnik lovišta mora da ispunjava za gazdovanje
lovištem;
b) primjene lovne osnove, godišnjeg plana gazdovanja ili privremenog godišnjeg
plana gazdovanja;
c) izvršenja ugovora o dodjeli lovišta koji je zaključen s korisnikom lovišta;
d) poslovnih knjiga, pravilnika, evidencija i ostale dokumentacije kada je to
potrebno radi uvida u korištenje sredstava, primjenu propisa i mjera koje se
odnose na divljač i lovište;
e) organizovanja lova, lov divljači i promet ulovljene divljači i njenih dijelova;
f) dozvola za lov, propratnica i trofejnih listova za ulovljenu divljač;
25
g) vođenja katastra, objekata u lovištu i radova koji se izvode u lovištu;
h) uplata naknada iz člana 27 i člana 43 ovog zakona;
i) mjera iz članova 49 i 50 ovog zakona;
j) izdvajanja, obračuna, evidentiranja i korištenja sredstava iz članova 54 i 55
ovog zakona;
k) izvršenja obaveza uzgoja divljači i unapređenja lovstva;
l) poštovanja zabrana predviđenih ovim zakonom;
m) rada lovočuvarske službe;
n) rada Lovačkog saveza u poslovima koji su mu povjereni ovim zakonom.
(2) U vršenju poslova iz stava 1 ovog člana šumarski inspektor je dužan:
a) privremeno zabraniti lov i druge radnje koje su protivne odredbama ovog
zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
b) privremeno, do konačne odluke nadležnog organa, oduzeti protivzakonito
ulovljenu divljač i njene dijelove, protivzakonito stavljenu u promet ili
protivzakonito prisvojenu uginulu divljač i njene dijelove, kao i sredstva i
predmete kojima su izvršene ove radnje;
c) narediti privremene mjere za sprečavanje šteta u hitnim slučajevima u kojima bi
nastupila šteta po opći interes;
d) predložiti mjeru oduzimanja lovišta;
e) preduzimati druge mjere i radnje za koje je ovlašten posebnim propisima.
(3) U slučajevima iz stava 2 ovog člana tačke a), b) i c), žalba upućena Apelacionoj
komisiji na rješenje šumarskog inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.
Član 64
(Postupanje inspektora)
Ako šumarski inspektor utvrdi postojanje osnova sumnje o učinjenju krivičnog djela ili
prekršaja, dužan je postupiti u skladu sa Zakonom o inspekcijama, Zakonom o krivičnom
postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Zakonom o prekršajima Brčko distrikta BiH.
POGLAVLJE X. KAZNENE ODREDBE
Član 65
(Kazne od 3.000 KM do 15.000 KM)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj
pravno lice, odnosno korisnik lovišta ako:
a) dozvoli da se za vrijeme stalne i privremene zabrane lova zaštićena divljač lovi,
proganja ili namjerno uznemirava (član 7 stav 5 ovog zakona);
b) dozvoli lov lovostajem zaštićenih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja (član 9 ovog
zakona);
c) dozvoli lov vrsta za koje je propisana zabrana lova (član 10 ovog zakona);
d) postupi suprotno odredbama člana 13 stava 1 tački a), f) i g) ovog zakona;
e) postupi suprotno odredbama člana 15 ovog zakona;
f) dozvoli lov divljači na nelovnim površinama (član 17 stav 4 ovog zakona);
g) postupi suprotno odredbama člana 22 stava 3 ovog zakona;
26
h) gazduje lovištem suprotno odredbama lovne osnove i godišnjeg plana gazdovanja
lovištem ili dozvoli lov bez lovne osnove i godišnjeg plana gazdovanja lovištem
(član 32 stav 5 ovog zakona);
i) na vrijeme ne osigura izradu i ne dostavi lovnu osnovu na odobrenje (član 33
stav 1 i član 34 stav 3 ovog zakona);
j) ne izvrši reviziju lovne osnove (član 35 ovog zakona);
k) ne izradi i ne dostavi na odobrenje privremeni plan gazdovanja lovištem i godišnji
plan gazdovanja lovištem (član 37 stavovi 2, 3 i 5 ovog zakona);
l) prije izrade privremenog plana gazdovanja lovištem i godišnjeg plana gazdovanja
lovištem ne utvrdi brojno stanje divljači u lovištu (član 37 stav 6 ovog zakona);
m) ne donese akt iz člana 41 stava 1 ovog zakona;
n) postupa suprotno odredbama člana 48 ovog zakona;
o) nenamjenski koristi sredstva ili ne vodi evidenciju o prikupljanju i utrošku sredstava
za unapređenje lovstva (član 54 stavovi 2 i 3 ovog zakona);
p) nenamjenski koristi sredstva iz člana 55 stava 1 ovog zakona ili ne podnese
izvještaj o izvršenim obavezama po osnovu ugovora iz člana 55 stava 6 ovog
zakona;
q) ne postupi po odredbama člana 56 ovog zakona;
r) ne osigura i ne organizuje lovočuvarsku službu na način kako je propisano članom
57 ovog zakona);
s) šumarskom inspektoru ne omogući pregled po osnovu ovlaštenja iz člana 63 ovog
zakona.
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu,
odnosno korisniku lovišta, novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.
Član 66
(Kazne od 1.500 KM do 10.000 KM)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj
pravno lice, odnosno korisnik lovišta ako:
a) vrši naseljavanje novih vrsta divljači suprotno odredbama člana 11 ovog zakona;
b) postupi suprotno odredbama člana 13 stava 1 tački od b) do e) ovog zakona;
c) bez saglasnosti šefa Odjeljenja hvata i drži divljač u ograđenom prostoru (član 14
stav 2 ovog zakona);
d) ustanovi uzgajalište divljači u ograđenom prostoru suprotno odredbama člana 29
ovog zakona;
e) ne postupi po odredbama člana 30 stava 3 ovog zakona;
f) ne postupi po odredbama člana 31 ovog zakona;
g) ne postupi po odredbama člana 38 ovog zakona;
h) ne ustanovi i na vrijeme ne dostavi Odjeljenju i Lovačkom savezu katastar lovišta
(član 39 stavovi 1 i 3 ovog zakona);
i) dozvoli lov suprotno odredbama člana 40 stavova 2, 3 i 4 ovog zakona;
j) ne pridržava se cjenovnika za odstrel, korištenja divljači i usluga u lovištu (član 43
ovog zakona);
k) postupi suprotno odredbama člana 46 ovog zakona;
l) dozvoli iznošenje trofeja van teritorije Distrikta (član 47 stav 5 ovog zakona);
m) u lovu ne koristi odgovarajuću vrstu pasa ili koristi lovačke pse bez posjedovanja
dokumenata kojim potvrđuje rasnost i identitet psa (član 49 stavovi 1 i 2 ovog
zakona);
n) ne preduzima potrebne mjere za sprečavanje štete koju divljač može nanijeti
ljudima ili njihovoj imovini (član 51 stav 1 ovog zakona);
27
o) postupi protivno odredbama člana 53 stav 1 ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu,
odnosno korisniku lovišta, novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.
Član 67
(Kazne od 300 KM do 1.500 KM)
Novčanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:
a) lovi, proganja ili namjerno uznemirava stalno zaštićenu divljač i privremeno
zaštićenu divljač (član 7 stav 5 ovog zakona);
b) postupi suprotno odredbama člana 13 stava 1 tački a), f) i g) ovog zakona;
c) bez saglasnosti šefa Odjeljenja hvata i drži divljač u ograđenom prostoru (član 14
stav 2 ovog zakona);
d) postupi suprotno odredbama člana 15 ovog zakona;
e) vrši lov suprotno odredbama člana 40 stavova 2, 3 i 4 ovog zakona;
f) iznosi s područja lovišta ulovljenu divljač i njene dijelove bez propratnice, odnosno
trofejnog lista (član 44 stav 1 i član 45 stav 3 ovog zakona);
g) na zahtjev lovočuvara ne pokaže lovačke i druge isprave ili ne dozvoli pregled
ulova, sredstva za lov ili sredstva za prevoz, odnosno prenos stvari (član 59 stav 4
ovog zakona).
Član 68
(Kazne od 100 KM do 1.000 KM)
Novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:
a) postupi suprotno odredbama člana 13 stava 1 tački b), c), d) i e) ovog zakona;
b) lovi divljač na nelovnim površinama (član 17 stav 4 ovog zakona);
c) vrši odstrel divljači suprotno odredbama člana 48 ovog zakona;
d) pušta pse da se bez kontrole kreću po lovištu (član 49 stav 3 ovog zakona);
e) pušta bez stada ovčarske pse po lovištu (član 49 stav 4 ovog zakona);
f) postupi suprotno odredbama člana 50 stavova 2 i 3 ovog zakona;
g) ne vrši službu lovočuvara u uniformi, naoružan i s oznakama lovočuvara (član 57
stav 4 ovog zakona);
h) ne vrši službu lovočuvara sa službenom iskaznicom i službenom knjigom (član 58
stav 1 ovog zakona);
i) ne izda potvrdu licu od koga je oduzeo ulov i sredstva i druge predmete za lov
(član 59 stav 2 ovog zakona).
DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 69
(Rok za donošenje podzakonskih akata)
(1) Vlada je dužna najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona donijeti podzakonske akte propisane ovim zakonom.
(2) Šef Odjeljenja je dužan najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu
ovog zakona donijeti podzakonske akte propisane ovim zakonom
28
Član 70
(Primjena propisa u prelaznom periodu)
Do donošenja podzakonskih akata iz člana 69 ovog zakona primjenjuju se podzakonski
akti koji su važili u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim
zakonom.
Član 71
(Prestanak primjene)
Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Distrikta prestaje se primjenjivati
Zakon o lovstvu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/94).
Član 72
(Stupanje zakona na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku
Brčko distrikta BiH.
Broj: 01-02-393/15
Brčko, 12. 1. 2015. godine
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Đorđa Kojić